FORUM

Politiek en die Christen
Deur die eeue was die verhouding tussen Christene en owerhede van lande waarin hulle woon nog altyd aktueel gewees. Tydens die veranderinge in Suid- Afrika het dit ook ‘n aktuele kwessie hier geword. Verskeie mense is van mening dat die Christen hom moet onderwerp aan die regering van die dag. Romeine 13 vers 1-7 word gewoonlik deur hulle aangehaal om hul punt te wys. Maar lees mens dié stuk noukeurig, dan is dit duidelik dat Paulus hier verwys na ‘n regering wat nie verkeerd optree nie. In vers 3 maak Paulus die volgende stelling….” ‘n Mens hoef nie vir die owerhede bang te wees as jy goed doen nie, maar wel as jy kwaad doen. Wil jy sonder vrees vir die owerhede leef? Doen dan wat goed is, en die owerheid sal jou prys,..” Sy uitgangspunt is ‘n owerheid wat goed doen aan hul mense. Dus sê hy nie wat Christene te doen staan wanneer hulle onderworpe is aan ‘n onbevoegde en korrupte regering nie. Sal so ‘n regering regtig omgee wat reg is en sal hulle jou prys? Ons kan dan met reg vra of Christene by politiek betrokke moet raak of nie.
Van die menings wat gelug word is dat Christene nie by die politiek betrokke mag raak nie omrede geen menslike regering volmaak kan funksioneer nie. Hul standpunt is gewoonlik dat Jesus voorspel het dat dit in die laaste dae sleg sal gaan (Lukas 21:7-11) en dus sal dit verkeerd wees om polities ‘n beter land te probeer skep. Verder is hulle ook van mening dat Christene nie aan die vleeslike moet toegee deur aan aardse gebruike soos bv politiek betrokke te raak nie. Party voel dat deur ‘n aardse leier te hê sal beteken dat ons teen God sondig omrede Hy koning oor ons is. Sou ‘n mens dié standpunte in ag neem, wil dit blyk dat die gelowige maar alles eenvoudig moet toelaat. Sou dit wees wat God wil hê?
Gebruik ons die Bybel as riglyn, sien ons dat die Israeliete van die vroegste tye wél regerings gehad het wat sekere pligte gedoen het. Daar was regerings van die patriage soos Abram/Abraham en Jakob, leiers deur God gekies asook konings soos Saul, Dawid en Salomo, regerings deur rigters en ook regerings deur vreemde lande/konings. Hierdie regerings was aktief betrokke by besluitnemings wat gelei het tot Israel se voorspoed en teenspoed deur die eeue heen. Die gevolgtrekking wat ons hieruit kan maak is dat God se nasie nog altyd en steeds betrokke kan raak by politiek.
Die vraag is eerder dan, hoe ons, binne die raamwerk van God se Woord, betrokke kan raak by die huidige goddelose politieke klimaat? As ‘n begin moet ons besef dat God die ware Koning is en dat Hy regeer oor die hele wêreld. In Jesaja vanaf hoofstuk 40, maak God dit duidelik dat Hy die enigste God is en dat daar nooit voor Hom of na Hom ooit enige ander gode bestaan het of sal bestaan nie. Jesaja 41:4………Dit is Ek, die Here! Ek is die eerste, en wanneer die laaste dinge gebeur, sal ek nog die Here wees……… God stel dit duidelik in dié dele dat Hy almag oor alles het. Ook as dit kom by die aanstel van leiers in lande.
Waarom sal God dan goddelose mense aanstel? Die antwoord kan gevind word in die Ou Testament. Hier lees ons hoe die Israeliete nadat hulle in die beloofde land ingetrek het, geleidelik verval het in heidense gebruike en aanbidding van ander gode. Dit het God woedend gemaak en nadat Hy verskeie kere die Israeliete gewaarsku het, deur o.a. profete, het Hy toegelaat dat hulle deur heidense nasies oorgeneem word. So het Israel tot ‘n val gekom en later ook Juda. God het dus besluit om hulle te verlaat omrede hulle Hom verlaat het. Ons lees verder dat God hulle elke keer begenadig het sodra hulle as nasie in opregte berou teruggekeer het na Hom toe. Die afleiding wat ons hieruit kan maak is dus dat God ongehoorsame nasies verlaat en hulle selfs laat onderdruk todat hulle weer tot geloof kom.
Die skrywer is van mening dat, voordat antwoorde gevind kan word of gelowiges by politiek kan/mag betrokke raak, daar eerder ten eerste moet vasgestel word waarom Suid Afrika hom tans onder die heerskappy van ‘n goddelose regering bevind. Die huidige regering erken God op geen platform in hul werksaamhede nie. Alle Christelike gebruike soos bv. om die parlement elke oggend te open met gebed, is afgeskaf. Verder het Christelike gebruike ook in skole tot niet gegaan en is hulle onderworpe daaraan om nie Christenskap te bevorder nie. Daar word gepoog om Christelike beginsels te ondermyn deur voor te gee dat dit kwansuis teen menslike regte sou indruis. Duidelike pogings word aangewend om God “tot niet” te maak. Menseregte geniet voorkeur bo God. Op ‘n volgende keer sal ons probeer vasstel waarom ‘n grootendeels Christelike land, tans gebukkend gaan onder onder ‘n duiwelse bestel.
Wat is jou mening?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>